تێلیتابیز

هەموو بەیانیەک کاتێک خۆر هەڵدێت تێلیتابیزەکان لە خەو هەڵدەستن.

(تینکی وینکی) و ( دیپسی) و (لالە لالە) و (پـۆ ) بەیانی باش لە یەکتر دەکەن.

دەی با هەموو بەیانیەک لەگەڵ تێلیتابیزەکان لە تەلەفزیۆنی ( Zarok TV) سەما بکەین.